Телефонен указател
тел. код. 09132

Забележка:    Достъпа до публикуваните съдебни актове на РС - гр. Кнежа се осъществява чрез бутона „Актове на съда”.
При натискане на бутона със съответния месец се визуализират всички актове подредени по дата. ( указания )

РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 12 от ЗАКОНА за предотвр. и  разкриване на конфликт на интереси
подадени от СЛУЖИТЕЛИТЕ в Районен съд - гр. Кнежа можете да свалите от раздел статистически сведения!

ФАКС: 09132 / 6524

ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

Пламен Тодоров
6462
Районен съдия
Председател
Антон Антонов
Мая Кончарска

6462

4064

Държавен съдия изпълнител
7029
Съдия по вписванията
Мария Бонинска
6641

Главен специалист ЧР

Анелия Бенковска
7236
Главен счетоводител
Евгени Диков
7236
Гражданско деловодство
Нина Вълчинкова
6594
Наказателно деловодство
Илиана Рангелова
6594
Системен администратор
инж.Мартин Денински
6441
Архив
Нина Танчева
6441
Съдебен секретар
Съдебен секретар
Красина Давидова
Деловодител СИС
Христина Костовска
7029
6441
6441

Деловодител СИС и БС

4055
Служба по вписванията
Донка Антонова
6205

Карта на сайта

Петя Андреева

Стоянка Минчева

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

Районен съдия

Силвина Хлебарска

Главен специалист - счетоводител

Ирена Луканова

7236

Съдебният район на Районен съд - гр. Кнежа обслужва следните общини: Община Кнежа, Община Искър

Обща администрация

Специализирана администрация

Чистач

Диана Осиковска

6441

Призовкар

Христо Грамовски

7236

ВАЖНО!
При посещение на Районен съд - Кнежа на хора със затруднения в придвижването, същите могат да позвънят на телефон 091327236 за да бъдат обслужени със стълбищен робот.

aaaaaaaaaaaaiii