ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

Актове на съда

Справка за свършени дела:

Правила за публикуване на съдебните актове в интернет страницата на Районен съд - гр. Кнежа

Вътрешни правила за разпределение на делата в Районен съд - гр. Кнежа на принципа на случайния подбор
/ публ. 23. 02. 2015 г. /

Правила за заместване на съдия-докладчик за времето на неговото отсъствие / публ. 23. 02. 2015 г. /

Вътрешни правила за изпращане на съдебни актове и книжа по електронна поща от Районен съд - гр. Кнежа

/Районен съд - гр. Кнежа обявява следния електронен адрес по настоящите  вътрешни правила: RS_KNEJA2@ABV.BG/

Справка за влезли в сила съдебни актове:
aaaaaaaaaaaaiii