ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

БИБЛИОТЕКА

Кратък юридически речник

Счетоводна политика

Вътрешни правила
за отдаване под наем на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на Министерство на правосъдието за жилищни нужди

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за изпълнението на наказанията и задържането под стража

Закон за наследството

Закон за общинската собственост

Закон за собствеността

Закон за здравето

Закон за задълженията и договорите

Административнопроцесуален кодекс

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Гражданскипроцесуален кодекс

Кодекс на труда

Наказателен кодекс

Семеен кодекс

Съдийски вестник - брой 1

Съдийски вестник - брой 2

Съдийски вестник - брой 3

ВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИ

Наказателно-процесуален кодекс

Практическо помагало на съдебния заседател

Съдийски вестник - брой 4

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес
(источник: Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела)

aaaaaaaaaaaaiii