РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за насрочени дела
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧГД No 324/2019 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Г.И.   Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
6.8.2019 9:30
2 АНД No 156/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА П.А.Л. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
6.8.2019 9:40
3 Гражданско дело No 687/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.С.М. Б.М.А. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
6.8.2019 10:00
4 ЧНД No 247/2018 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА Г.Й.Я. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
6.8.2019 14:00