-

14.10.2019. 18.10.2019.

No , No , , - , -
1 No 209/2019 - ... :
.
14.10.2019 9:30
2 No 206/2019 - ... :
.
14.10.2019 10:00
3 No 210/2019 - ... :
.
14.10.2019 10:30
4 No 96/2016 ... ....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
15.10.2019 9:30
5 No 637/2018 ... :
.
15.10.2019 9:30
6 No 790/2018 ... ...,
...,
...,
...
:
.
15.10.2019 9:30
7 No 488/2019 ; :
.
15.10.2019 9:30
8 No 154/2018 - ... :
.
15.10.2019 9:45
9 No 159/2018 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
15.10.2019 10:00
10 No 406/2019 ... :
.
15.10.2019 10:00
11 No 284/2019 ... ... :
.
15.10.2019 11:00
12 No 376/2019 .. ... :
.
16.10.2019 9:30
13 No 215/2019 ... :
.
16.10.2019 9:30
14 No 511/2019 . ; ... ... :
.
16.10.2019 9:45
15 No 276/2018 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
16.10.2019 10:30
16 No 244/2018 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
16.10.2019 11:00
17 No 141/2019 .78 - ... :
.
17.10.2019 9:30
18 No 73/2019 ... ... :
.
17.10.2019 10:30
19 No 222/2019 ... :
.
17.10.2019 10:30