ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

Образци на молби

Молба за издаване на съдебно удостоверение
Молба за връщане на документи
Молба за издаване на заверен препис
Молба за издаване на незаверен препис
Молба за издаване на свидетелство за съдимост
Молба за издаване на документи по брачни дела
Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете
Молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете
Молба за връщане на внесена парична гаранция
Молба за издаване на изпълнителен лист
Молба за образуване на изпълнително дело
Молба за сключване на граждански брак
Молба за освобождаване от съдебни такси
Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела
Заявление за отказ от наследство
Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

Молба за издаване на съдебно удостоверение
aaaaaaaaaaaaiii